Algemene Voorwaarden

1 DE OVEREENKOMST

Uw bestelling is een aanbod aan Corfin voor het sluiten van een koopovereenkomst. Indien u een bestelling plaatst op strausser.eu ontvangt u van ons een e-mail ter bevestiging dat uw bestelling door ons is ontvangen met daarin tevens de gegevens van deze bestelling (bestelbevestiging).

Deze bestelbevestiging is geen aanvaarding van uw aanbod maar dient slechts ter informatie dat uw bestelling door ons is ontvangen. Een koopovereenkomst komt pas tot stand wanneer wij het bestelde product aan u verzenden en deze verzending door middel van een tweede e-mail (bv factuur) of een tracking e-mail met de gevens van uw pakket bevestigen. Indien uw bestelling in meerdere pakketten wordt verzonden, kan het gebeuren dat u voor elk afzonderlijk pakket een bevestiging ontvangt. In dat geval komt voor elke verzendbevestiging een afzonderlijke koopovereenkomst tot stand met betrekking tot de in de desbetreffende verzendbevestiging genoemde producten. Wederpartij is Corfin bvba.

Dit recht op annulering bestaat niet bij bepaalde productgroepen waaronder inbegrepen digitale content of via strausser.eu door u geconfigureerde producten.

U stemt ermee in dat u facturen in elektronische vorm ontvangt. Elektronische facturen worden u in pdf-formaat via email bezorgd, of op de website onder uw account ter beschikking gesteld.

Wij wijzen erop dat alle producten slechts worden verkocht in hoeveelheden die in de detailhandel gebruikelijk zijn. Dat betreft zowel het aantal bestelde producten in het kader van één bestelling als het opgeven van meerdere bestellingen van hetzelfde product waarbij de afzonderlijke bestellingen een in de detailhandel gebruikelijke hoeveelheid omvatten.

2 HERROEPINGSRECHT TOT EN MET 14 DAGEN, UITSLUITING VAN HET HERROEPINGSRECHT

U hebt het recht om deze overeenkomst te herroepen binnen 14 dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde (niet de vervoerder) de producten (of het laatste product, de laatste deelzending of het laatste deel in het geval van een overeenkomst met betrekking tot meerdere goederen van één bestelling of de levering van een product in meerdere deelzendingen of delen) heeft.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen dient u ons te informeren over uw besluit om deze overeenkomst te herroepen. Zend uw aanvraag naar:

Corfin bvba
Noordeneind 12
2910 Essen
België

U kunt uw verklaring elektronisch toezenden door een email te verzenden naar returns@strausser.eu .

Uw verklaring dient steeds, op straffe van nietigheid te bevatten:

– ordernummer
– volledige beschrijving van de goederen
– datum van aankoop
– datum van ontvangst van de goederen, indien deze reeds heeft plaatsgevonden op het moment van de herroeping

De herroeping is tijdig indien u de herroepingsverklaring hebt verstuurd vóór afloop van de herroepingstermijn.

Dit herroepingsrecht bestaat niet bij bepaalde productgroepen waaronder inbegrepen digitale content of via strausser.eu door u geconfigureerde producten.

 

De gevolgen van herroeping

Indien u deze overeenkomst herroept, betalen wij u alle bedragen terug die wij van u hebben ontvangen voor de gekochte goederen.

Deze terugbetaling vindt plaats uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop de melding van uw herroeping door ons is ontvangen, indien uw bestelling door ons nog niet werd verzonden.

Deze terugbetaling vindt plaats uiterlijk binnen 30 dagen vanaf de dag waarop de goederen door ons terug werden ontvangen, indien uw bestelling door ons werd verzonden, en voor zover

Een eventueel waardeverlies van de goederen komt voor uw rekening wanneer dit waardeverlies kan worden teruggevoerd op een niet noodzakelijke behandeling van de goederen om de aard, eigenschappen en werking van de goederen te controleren.

Om veiligheidsredenen kunnen goederen enkel worden teruggezonden in volledig originele verpakking, inclusief alle materialen om het product veilig te vervoeren.
Elk waardeverlies ten gevolge van niet originele verpakking, beschadiging tijdens de terugzending of gebruik van het product, worden in mindering gebracht van de terugbetaling, met een minimum van 20% op het originele aankoopbedrag, inclusief de kosten van de verzending.

Indien uw bestelling reeds door ons werd verzonden, worden de verzendkosten in mindering gebracht van de terugbetaling. De verzendkosten voor de terug zending zijn ten laste van de koper.

In elk geval draagt de koper de volledige verantwoordelijkheid voor de terug zending van de goederen.

 

3 PRIJZEN

Alle prijzen zijn inclusief omzetbelasting.

Ondanks onze grootste inspanningen kan bij enkele producten in onze catalogus de verkeerde prijs staan. Wij controleren de prijzen wanneer wij uw bestelling verwerken en voordat wij factureren. Als bij een product de verkeerde prijs staat en de juiste prijs is hoger dan de prijs op de website, zullen wij vóór het verzenden van de goederen contact met u opnemen om te vragen of u het product tegen de correcte prijs wilt kopen of dat u de bestelling wilt annuleren. Indien de correcte prijs van een product lager is dan de door ons aangegeven prijs zullen wij de lagere prijs berekenen en het product aan u toezenden.

 

4 BETALING, EIGENDOMSVOORBEHOUD,

De besteller kan de koopprijs betalen via overboeking naar de bankrekening van Corfin, of online afwikkelen, met een debet of creditcard.

Elk geleverd product blijft tot het moment van volledige betaling eigendom van Corfin bvba

5 LEVERING

Voor zover niet anderszins overeengekomen, vindt de levering plaats op het door de besteller opgegeven leveringsadres. Op de website vindt u informatie over de beschikbaarheid van producten die door Corfin worden verkocht (bijv. op de betreffende pagina met productspecificaties). Wij wijzen u erop dat alle informatie over beschikbaarheid, verzending of bezorging van een product slechts bij benadering geldt en indicatief is. Zij vormen geen bindende resp. gegarandeerde verzend- of leveringstermijnen, tenzij dit bij de verzendopties van het betreffende product uitdrukkelijk als zodanig staat aangegeven. Indien Amazon tijdens het verwerken van uw bestelling vaststelt dat door u bestelde producten niet beschikbaar zijn, wordt u hierover apart geïnformeerd via e-mail.
Indien levering aan de besteller niet mogelijk is omdat de geleverde goederen niet door de toegangsdeur, de huisdeur of het trapgat van de besteller passen of omdat de besteller niet op het door hem opgegeven leveringsadres wordt aangetroffen, terwijl het leveringstijdstip met inachtneming van een redelijke termijn aan de besteller is aangekondigd, zijn de kosten voor de mislukte levering voor rekening van de besteller.

6 INVOERRECHTEN

Indien u via Strausser.eu producten voor levering buiten de EU bestelt, dient u eventueel invoerrechten en -heffingen te betalen die worden geheven zodra het pakket zijn bestemming bereikt. Alle aanvullende tarieven in verband met de inklaring zijn voor uw rekening; wij hebben geen invloed op deze tarieven. Invoerregelingen zijn per land sterk verschillend, en zodoende kunt u het beste contact opnemen met uw lokale douaneautoriteit voor meer informatie. Wij wijzen u er verder op dat u bij bestellingen via Strausser.eu als invoerende partij wordt beschouwd en als zodanig alle wet- en regelgeving van het land waarin u de producten ontvangt, dient na te leven. Wij hechten veel waarde aan de veiligheid van uw gegevens en wijzen onze internationale klanten erop dat grensoverschrijdende leveringen onderhevig zijn aan onderzoek en controles door douaneautoriteiten.

7 GARANTIE OP DOOR CORFIN VERKOCHTE PRODUCTEN EN UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

De wet voorziet een wettelijke garantie van 2 jaar voor nieuwe producten. Deze periode wordt beperkt tot één jaar voor tweedehandsgoederen (zoals refurbished producten).

Er is een verschil naargelang het gebrek zich voordoet tijdens of na de eerste 6 maanden na de aankoop.

Als er een gebrek optreedt tijdens de eerste 6 maanden na de aankoop, is Corfin aansprakelijk. Echter, als deze kan bewijzen dat het gebrek het gevolg is van een oneigenlijk gebruik door u, dan kan Corfin worden vrijgesteld van aansprakelijkheid.

Als er een gebrek optreedt na de eerste 6 maanden, dan kan Corfin nog steeds aansprakelijk worden gesteld. Corfin kan in dat geval wel aan de koper vragen om te bewijzen dat het gebrek reeds bestond op het moment van de levering van het product. In de meeste gevallen zal u beroep moeten doen op een deskundige, wat duur kan zijn.

Op grond van de wetgeving inzake de wettelijke garantie, vertoont een product een defect of een gebrek aan overeenstemming indien:

(i)het niet geschikt is voor het gebruik waartoe een product van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
(ii)  het niet in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan, en de eigenschappen bezit van een product die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;
(ii)  het niet in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan, en de eigenschappen bezit van een product die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;
(iv)  het niet de kwaliteit en prestaties biedt die voor een product van dezelfde soort normaal is en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het product en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger – met name in reclame of etikettering – publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan.

 

Corfin nodigt in bovernvermelde gevallen de consument uit om contact op te nemen via email: warranty@strausser.eu

Corfin zal de consument helpen bij het controleren of aan de voorwaarden van de wetgeving inzake de wettelijke garantie is voldaan. Indien het probleem niet kan worden opgelost via de telefoon en/of email en het product een technische diagnose vereist om na te gaan of er sprake is van een geldig gebrek aan overeenstemming, zal de consument het product zelf aan Corfin bezorgen.

Indien vaststaat dat aan de voorwaarden van de wetgeving inzake de wettelijke garantie is voldaan, zal de consument het recht hebben om de kosteloze herstelling of vervanging te bekomen van het defecte product, behalve als dat objectief onmogelijk of overmatig belastend zou zijn vergeleken met andere vormen van genoegdoening, gelet op de waarde van het product, de aard van het gebrek aan overeenstemming, en de mogelijkheid van een alternatieve vorm van genoegdoening zonder ernstige overlast voor de consument.

Indien herstelling of vervanging van het product onmogelijk of overmatig belastend zou zijn, of niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument kan worden verricht, heeft de consument het recht om in ruil voor het product van de verkoper een volledige of gedeeltelijke terugbetaling te bekomen.

In alle gevallen kan een herstelling enkel plaatsvinden in de werkplaats van Corfin. De consument staat zelf in voor het transport naar de werkplaats van Corfin (carry in garantie)

Zijn van de garantie uitgesloten: val-, druk-, stoot-, of vochtschade

 

8 TOEPASSELIJK RECHT

Belgisch recht is van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG). Overeengekomen is de exclusieve jurisdictie van de gerechten in het arrondissement Antwerpen (België).

9 VERANDERINGEN VAN DE VERKOOPVOORWAARDEN

Wij behouden ons het recht voor om onze website, regelingen, voorwaarden, waaronder deze Verkoopvoorwaarden, te allen tijde te veranderen. Op uw bestelling zijn echter de Verkoopvoorwaarden, contractuele voorwaarden en Algemene Voorwaarden van toepassing die op het moment van uw bestelling van kracht zijn, voor zover een verandering van deze voorwaarden niet wettelijk of van overheidswege noodzakelijk is. Indien een regeling in deze Verkoopvoorwaarden ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet uitvoerbaar is, geldt deze regeling als scheidbaar en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de resterende regelingen.

10 GEEN AFSTAND

Wanneer u deze Verkoopvoorwaarden schendt en wij niets daartegen ondernemen, zijn wij nog steeds bevoegd om bij elke andere gelegenheid waarbij u deze Verkoopvoorwaarden schendt, van onze rechten gebruik te maken.

11 ONZE CONTACTGEGEVENS

Onze contactgegevens zijn:

Corfin bvba

Noordeneind 12

2910 Essen

België

 

 

 

Wetgeving:

Burgerlijk Wetboek – Afdeling IV. Bepalingen met betrekking tot de verkopen aan consumenten

Art. 1649bis
§1
Deze afdeling is van toepassing op de verkopen van consumptiegoederen door een verkoper aan een consument.

 • 2

8) Onderzoek, bijstand en daarmee samenhangende kosten

Voor de toepassing van deze afdeling wordt verstaan onder:
1°“consument”: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit;
2°“verkoper”: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die consumptiegoederen verkoopt in het kader van zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit;
3°“consumptiegoederen”: alle roerende lichamelijke zaken, behalve:
–goederen die in uitvoering van een beslag of anderszins gerechtelijk zijn verkocht,
–water en gas die niet marktklaar zijn gemaakt in een bepaald volume of in een bepaalde hoeveelheid, –elektriciteit;
4°“producent”: de fabrikant van consumptiegoederen, de importeur van consumptiegoederen op het grondgebied van de Europese Gemeenschap of elke andere persoon die zich als producent voordoet door zijn naam, handelsmerk of enig ander onderscheidend teken op de consumptiegoederen aan te brengen; 5°“garantie”: elke door een verkoper of producent tegenover de consument aangegane verbintenis om de betaalde prijs terug te betalen, of om de consumptiegoederen te vervangen of te herstellen, of om er zich op enigerlei wijze om te bekommeren, indien de goederen niet overeenstemmen met de beschrijving in het garantiebewijs of in de desbetreffende reclame;
6°“herstelling”: het consumptiegoed in geval van gebrek aan overeenstemming met de overeenkomst, daarmee in overeenstemming brengen.

 • 3
  Voor de toepassing van deze afdeling worden overeenkomsten tot levering van te vervaardigen of voort te brengen consumptiegoederen eveneens als verkoopovereenkomsten beschouwd.

Art. 1649ter
§1
Voor de toepassing van artikel 1604, eerste lid, wordt het door de verkoper aan de consument geleverde consumptiegoed geacht slechts in overeenstemming met de overeenkomst te zijn indien:
1°het in overeenstemming is met de door de verkoper gegeven beschrijving ervan en de eigenschappen bezit van de goederen die de verkoper aan de consument als monster of als model heeft getoond;
2°het geschikt is voor elk bijzonder door de consument gewenst gebruik dat deze aan de verkoper bij het sluiten van de overeenkomst heeft medegedeeld en dat de verkoper heeft aanvaard;
3°het geschikt is voor het gebruik waartoe goederen van dezelfde soort gewoonlijk dienen;
4°het de kwaliteit en prestaties biedt die voor goederen van dezelfde soort normaal zijn en die de consument redelijkerwijs mag verwachten, gelet op de aard van het goed en op de eventuele door de verkoper, de producent of diens vertegenwoordiger publiekelijk gedane mededelingen over de bijzondere kenmerken ervan, namelijk bij de reclame en de etikettering.

 • 2
  De verkoper is niet gebonden door de in § 1, 4°, bedoelde publiekelijk afgelegde mededelingen indien hij aantoont dat:
  –bedoelde mededeling hem niet bekend was en hem redelijkerwijs niet bekend kon zijn,
  –deze mededeling op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst was rechtgezet, of
  –de beslissing tot aankoop van het consumptiegoed niet door deze mededeling kon beïnvloed zijn.
 • 3
  Gebrek aan overeenstemming wordt geacht niet te bestaan in de zin van dit artikel als, op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst, de consument het gebrek kende of redelijkerwijs daarvan op de hoogte moest zijn, dan wel als het gebrek aan overeenstemming voortvloeit uit het materiaal geleverd door de consument.
 • 4
  Gebrek aan overeenstemming ten gevolge van een verkeerde installatie van het consumptiegoed wordt gelijkgesteld met gebrek aan overeenstemming van het goed wanneer de installatie deel uitmaakt van de koopovereenkomst betreffende het goed en door de verkoper of onder diens verantwoordelijkheid is uitgevoerd.
  Hetzelfde geldt als een goed dat bestemd is om door de consument geïnstalleerd te worden, door deze geïnstalleerd wordt en de verkeerde installatie een gevolg is van een fout in de montagehandleiding.

Art. 1649quater
§1
De verkoper is jegens de consument aansprakelijk voor elk gebrek aan overeenstemming dat bestaat bij de levering van de goederen en dat zich manifesteert binnen een termijn van twee jaar te rekenen vanaf voornoemde levering.
De termijn van twee jaar bedoeld in het eerste lid wordt opgeschort tijdens de periode vereist voor de herstelling of de vervanging van het goed of in geval van onderhandelingen tussen de verkoper en de consument met het oog op een minnelijke schikking.
In afwijking van het eerste lid kunnen voor de tweedehandsgoederen de verkoper en de consument een kortere termijn dan twee jaar overeenkomen zonder dat die termijn korter dan één jaar mag zijn.

 • 2
  De verkoper en de consument kunnen een termijn overeenkomen waarbinnen de consument de verkoper op de hoogte moet brengen van het gebrek aan overeenstemming, zonder dat die termijn korter mag zijn dan twee maanden vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld.
 • 3
  De rechtsvordering van de consument verjaart na verloop van één jaar vanaf de dag waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld, zonder dat die termijn vóór het einde van de termijn van twee jaar, bedoeld in § 1, mag verstrijken.
 • 4
  Manifesteert zich een gebrek aan overeenstemming binnen een termijn van zes maanden vanaf de levering van het goed, dan geldt tot bewijs van het tegendeel het vermoeden dat dit gebrek bestond op het tijdstip van levering, tenzij dit vermoeden onverenigbaar is met de aard van het goed of met de aard van het gebrek aan overeenstemming, door onder andere rekening te houden met het feit of het goed nieuw dan wel tweedehands is.
 • 5
  De bepalingen in dit hoofdstuk met betrekking tot de vrijwaring voor de verborgen gebreken van de verkochte zaak zijn van toepassing na het verstrijken van de termijn van twee jaar bedoeld in § 1.

Art. 1649quinquies
§1
Naast desgevallend schadevergoeding, heeft de consument het recht van de verkoper die met toepassing van artikel 1649quater aansprakelijk is voor een gebrek aan overeenstemming te eisen, hetzij de herstelling of de vervanging van het goed onder de voorwaarden bedoeld in § 2, hetzij een passende vermindering van de prijs of de ontbinding van de overeenkomst, overeenkomstig de voorwaarden bepaald in § 3.
Desgevallend wordt er evenwel rekening gehouden met de verergering van de schade voortvloeiend uit het gebruik van het goed door de consument na het ogenblik waarop hij het gebrek aan overeenstemming heeft vastgesteld of zou hebben moeten vaststellen.

 • 2
  In eerste instantie heeft de consument het recht om van de verkoper het kosteloze herstel of de kosteloze vervanging van het goed te verlangen behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Elke herstelling of vervanging moet, rekening houdend met de aard van het goed en het door de consument beoogd gebruik, binnen een redelijke termijn en zonder ernstige overlast voor de consument verricht worden.
  De kosten bedoeld in het vorige lid zijn de kosten die moeten worden gemaakt om de goederen in overeenstemming te brengen, namelijk de verzendingskosten en de kosten die verband houden met loon en materiaal.
  Voor de toepassing van het eerste lid wordt een vorm van genoegdoening geacht buiten verhouding te zijn indien zij voor de verkoper kosten meebrengt die, vergeleken met de alternatieve vorm van genoegdoening onredelijk zijn, gelet op:
  –de waarde die het goed zonder het gebrek aan overeenstemming zou hebben;
  –de ernst van het gebrek aan overeenstemming;

–de vraag of de alternatieve vorm van genoegdoening concreet mogelijk is zonder ernstige overlast voor de consument.

 • 3
  De consument heeft het recht van de verkoper een passende prijsvermindering of de ontbinding van de koopovereenkomst te eisen:
  –indien hij geen aanspraak kan maken op herstelling of vervanging, of
  –indien de verkoper niet binnen een redelijke termijn of zonder ernstige overlast voor de consument de herstelling of de vervanging heeft verricht.
  In afwijking van het eerste lid heeft de consument niet het recht de ontbinding van de overeenkomst te verlangen indien het gebrek aan overeenstemming van geringe betekenis is.
  Voor de toepassing van het eerste lid wordt elke terugbetaling aan de consument verminderd teneinde rekening te houden met het gebruik dat deze van het goed heeft gehad sinds de levering ervan.

Art. 1649sexies
Wanneer de verkoper jegens de consument aansprakelijk is uit hoofde van een gebrek aan overeenstemming, kan hij tegen de producent of tegen iedere contractuele tussenpersoon in de eigendomsoverdracht van het consumptiegoed, verhaal doen op grond van contractuele aansprakelijkheid waartoe deze producent of deze tussenpersoon met betrekking tot het goed is gehouden zonder dat een contractueel beding dat tot gevolg heeft die aansprakelijkheid te beperken of op te heffen, hem mag tegengeworpen worden.

Art. 1649septies
§1
Elke garantie is bindend voor diegene die haar biedt volgens de in het garantiebewijs en de daarmee samenhangende reclame vastgestelde voorwaarden.

 • 2
  In de garantie:
  –moet vermeld staan dat de consument krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten heeft en moet duidelijk worden gesteld dat de garantie die rechten onverlet laat;
  –moeten in duidelijke en begrijpelijke taal de inhoud van de garantie en de essentiële gegevens vermeld staan die noodzakelijk zijn om van de garantie gebruik te kunnen maken, met name de duur en het geografische toepassingsgebied van de garantie, alsmede de naam en het adres van de garant.
 • 3
  Op verzoek van de consument moet de garantie hem schriftelijk of op een andere te zijner beschikking staande en voor hem toegankelijke duurzame drager beschikbaar worden gesteld.
  Wanneer de verkoopovereenkomst schriftelijk is, behoudt ze in ieder geval de inlichtingen bedoeld in § 2.
 • 4
  Indien een garantie niet conform de vereisten bepaald in §§ 2 en 3 is, doet zulks op generlei wijze afbreuk aan het recht van de consument om de naleving ervan te eisen.
  Zulks geldt eveneens wanneer de garantie niet conform is aan de eisen voorzien in artikel 13, eerste lid, van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument.

Art. 1649octies
Zijn nietig, contractuele bedingen of afspraken overeengekomen vooraleer het gebrek aan overeenstemming aan de verkoper door de consument ter kennis is gebracht, en waardoor, rechtstreeks of onrechtstreeks, de rechten die de consument uit deze afdeling put, worden beperkt of uitgesloten.
Een beding dat de wet van een Staat die geen lid is van de Europese Unie op een overeenkomst beheerst door deze afdeling toepasselijk verklaart, is nietig wat betreft de in deze afdeling geregelde aangelegenheden, wanneer bij gebreke van dat beding de wet van een lidstaat van de Europese Unie toepasselijk zou zijn en die wet de consument in genoemde aangelegenheden een hogere bescherming verleent.